خدایا! یاری ام ده

خدایا! یاری ام ده تا بدانم عقل، راه نیست، که چراغ راه است و هر چند چراغی به دست داشته باشم، تا نروم، به مقصد نمی رسم. دستگیرم شو تا در گرداب علم بی هدف از دیدار کعبه جمالت باز نمانم. پس مرا لذت و سرمستی عشقی عطا کن تا پیوسته رهرو راه تو باشم که آن را نهایتی نیست.

دوشنبه 3/10/1386 - 8:31
پسندیدم 0
UserName