مناجات
توسط : meloudi

الهی!

 در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشت های ما جز باران رحمت خود مبار .

به لطف ، ما را دست گیٍر و به کرم ، پای دار ،

الهی، حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار .

 

دوشنبه 3/10/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName