پرسش قرآنی
توسط : mohsenpour

پرسش: در سوره حضرت نوح می خوانیم که وی پس از دعوتِ قوم خود آنها را بصورت «جـِهـار» دعوت کرده و بعد به آنها «اِعـلان» کرده و بعد «اِسـرار» کرده است. این واژه ها و آیات به چه معنی هستند؟

پاسخ: جـِهـار بمعنی: چیزی را با صدای شدید و سهمگین و بصورت جار زدن به آگاهی کسی یا کسانی رساندن است. مانند سخنرانیهای شدید الحنی که برخی می کنند.

اِعلان به معنی: رازی را به آگاهی کسی یا همگان رساندن است. و منظور از آن در آیه دادنِ خبر مربوط به آمدن و فرا گرفتن آب است.

و اِسرار به معنی: با تک تک صحبت کردن است. (وقتی مصدر فعل نیز در جمله می آید مفعول مطلق نامیده میشود و برای تأکید است).

و آیات و معانی آنها چنین است:

« ثُمَّ إِنِّی دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ــ ثُمَّ إِنِّی أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا = بعدها با جار زدن آنها را دعوت کردم ـــ بعدها فراگرفتن آب را به آنها گفتم، و با تک تک آنها نیز باندازه کافی صحبت کردم».

 

دوشنبه 3/10/1386 - 1:30
پسندیدم 0
UserName