پرسش
توسط : mohsenpour

پرسش: مِـنـّت یعنی چه؟

پاسخ: «منـّت» یعنی: انجام دادن کاری برای کسی که خودِ وی نمی تواند آن کار را انجام بدهد و فرد دیگری نیز وجود ندارد که آن کار را برای وی انجام بدهد. و بطور ضمنی و تلویحی بمعنی: به رخ کشیدن چنین کاری نیز بکار می رود. (یعنی اگر برای کسی کاری انجام بدهیم که خود وی نمی تواند آن کار را انجام بدهد و در صورتی که ما انجام ندهیم کس دیگری نیز نیست که آنرا انجام بدهد، و بعد به رخ او بکشیم که چنین کاری را برای تو انجام دادیم نیز منّت نامیده می شود).

دوشنبه 3/10/1386 - 0:41
پسندیدم 0
UserName