عاطفی
توسط : yaghot

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی؟

افسرده ودلتنگ چرا مثل منی؟

من عاشق اویم كه رنگم شده

زرد توعاشق كیستی كه هم

رنگ منی؟

يکشنبه 2/10/1386 - 23:10
پسندیدم 0
UserName