به کجا چنین شتابان؟
توسط : گردباد
 

((به کجا چنین شتابان؟))

 

گون از نسیم پرسید

 

((دل من گرفته از این جا

 

هوس سفر نداری ز غبار این بیابان))

 

((همه ارزویم اما

 

چه کنم که بسته پایم...))

 

((به کجا چنین شتابان؟))

 

((به هر ان کجا که باشد به جز این سرا

 

((سفرت به خیر اما تو و دوستی

 

چواز این کویر وحشت به سلامت گذشتی

 

به شکوفه ها

 

برسان سلام ما را))

 

,سرایم)),خدا را,به باران
يکشنبه 2/10/1386 - 21:28
پسندیدم 0
UserName