مولانا
توسط : گردباد

ای نور دل و دیده و جانم چونی            

ای ارزوی هر دو جهانم چونی

من بی لب لعل تو چنانم که مپرس 

تو بی رنگ رخ زرد من ندانم چونی

                                                           مولانا

يکشنبه 2/10/1386 - 21:27
پسندیدم 0
UserName