آداب پذیرایى 23
 

آداب پذیرایىآداب بازگشت

آداب برگشتن از مهمانى سه تاست :


2 - مهمان ، خوشحال برگردد، هرچند كوتاهى در حق او كرده باشند، كه این خود دلیل خوشخویى و فروتنى است .
پیامبر (ص ) فرمود: « همانا یك مرد با خوشخویى خود، مرتبه روزه دار را درك مى كند.» (1)
قاصدى رفت تا یكى از پیشینیان را دعوت كند، ولى او در منزل نبود، وقتى كه پیام قاصد را شنید، در آن مهمانى حضور یافت ، اما موقعى رسید كه مهمانان غذا را خورده و پراكنده شده بودند. صاحبخانه آمد و گفت : مهمانان رفتند. آن شخص ‍ گفت : آیا چیزى باقى مانده است ؟ گفت : نه . گفت : اگر مانده یك تكه نانى بده گفت : نمانده است . گفت : بنابراین دیگها را پاك مى كنم ؟ صاحبخانه گفت : دیگها را شسته ایم ! آن مرد در حالى كه شكر خدا را مى گفت ، بازگشت . دلیل آن را پرسیدند گفت : این مرد مرا با حسن نیت دعوت كرد و با حسن نیت باز گرداند. این است معناى تواضع و خوشخویى .»
نقل كرده اند كه كودكى استاد ابوالقاسم جنید را چهار مرتبه به مهمانى پدرش دعوت كرد، هر چهار مرتبه ، پدرش جنید را برگرداند و او در هر مرتبه به خاطر شاد كردن دل بچه حضور مى یافت و براى رضایت پدرش بر مى گشت ! این قبیل نفسهایند كه براى تواضع در پیشگاه خدا سركوب شده اند و به یكتاپرستى او آرام گرفته اند، به طورى كه صاحب چنان نفسى در هر رفت و برگشت فقط به خدا توجه دارد و به بى حرمتى كردن بندگان شكسته نمى شود، همچنان كه از احترامات دیگران شادمان نمى گردد بلكه همه را از خداوند قهار مى بیند. از این روست كه یكى از بزرگان مى گوید: « من هیچ مهمانى را قبول نمى كنم مگر به سبب آن كه غذاى بهشتى را خاطر نشانم مى كند یعنى غذاى پاك و پاكیزه اى است كه رنج و زحمت حساب آن از ما برداشته مى شود.»

 

پاورقى ها :

1- كافى ، ج 6، ص 99، باب حسن خلق .

 

يکشنبه 2/10/1386 - 14:34
پسندیدم 0
UserName