زمین بخور ولی بلند شو
توسط : paiesan
 
اگر کودکی همان نخستین بار که به زمین می خورد، از راه رفتن دست می کشید ،هرگز به راه نمی افتاد .                            لوئیز هی
يکشنبه 2/10/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName