سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

اف پى دانسى :
مى توانید انسانى را به كسب دانش رهنمون كنید، اما نمى توانید او را وادار به اندیشیدن كنید.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName