سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am

جین كاكتیو :
تاریخ حقیقتى است كه سرانجام به افسانه و افسانه دروغى است كه سرانجام به تاریخ مى پیوندد.

يکشنبه 2/10/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName