سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
امرسون :
بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود كه
از میان ما رفته باشند.
يکشنبه 2/10/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName