امتحان زندگی

زندگی مثل یه امتحان دیکته است مدام غلط می نویسی و پاک میکنی

 هی می نویسی و پاک میکنی

غافل از اینکه یه روز می گن ورقا بالا!!

يکشنبه 2/10/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName