احساسات واندیشه های باشکوه
توسط : meloudi

بهترین بخشی را در هر فرد جست وجو كن و این را به او بگو. همه ما به چنین محركی نیازمندیم، هر بار كه از كار من ستایش می شود، فروتن تر می گردم چون احساس نادیده گرفته شدن یا ناخوشایند بودن نمی كنم. نگریستن به عظمت همسایه ات را بیاموز و عظمت خودت را نیز بنگر.

جبران خلیل جبران

يکشنبه 2/10/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName