خدایا! یاری ام ده چنان که
توسط : یاكریم

خدایا! یاری ام ده چنان که دشمن مرا دشنام دهد لب فرو بندم و پاسخ را به تو واگذار کنم و اگر تو را ناروا گوید، دمی خاموشی روا ندارم. دستگرم شو تا در سایه سار یکتایی تو جانی تازه کنم و در امنیت بی نیازی تو سراپا نیازمند باشم. پس مرا از شکوه عزتت، همه ویرانی عطا کن و زنجیر یاد و محبتت را همواره بر گردنم بیاویز.

يکشنبه 2/10/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName