خدایا! یاری ام ده تا بدانم عقل، راه نیست،
توسط : یاكریم

خدایا! یاری ام ده تا بدانم عقل، راه نیست، که چراغ راه است و هر چند چراغی به دست داشته باشم، تا نروم، به مقصد نمی رسم. دستگیرم شو تا در گرداب علم بی هدف از دیدار کعبه جمالت باز نمانم. پس مرا لذت و سرمستی عشقی عطا کن تا پیوسته رهرو راه تو باشم که آن را نهایتی نیست.

يکشنبه 2/10/1386 - 11:20
پسندیدم 0
UserName