خدایا! یاری ام ده تا اگر در بند
توسط : یاكریم

خدایا! یاری ام ده تا اگر در بند دشمنان درمانده ام یا از بار خطا ها رنجور و دل خسته ام، هراسی به خود راه ندادم که تو مرا پناهی، دستگیرم شو که عمری بر باد داده ام و روزگار به بیهودگی سر آورده ام، اما همچنان به رحمت تو امیدوارم، که تو زیان دیدگان را نیز خریداری، پس مرا شادی از خود رهیدن و بال و پر سوخته به سوی تو پریدن، عطا فرما.

يکشنبه 2/10/1386 - 11:1
پسندیدم 0
UserName