فرسوده فرسنگ شدن ها
توسط : meloudi

دیری است كه دل آن دل دلتنگ شدن ها
بی دغدغه تن داده به این سنگ شدن ها
آه ای نفس از نفس افتاده، كجا رفت
در نای نی افتادن و آهنگ شدن ها
كو ذوق چكیدن ز سر انگشت جنون كو؟
جاری به رگ سوخته چنگ شدن ها
زین رفتن كاهل چه تمنای فتوحی
تیمور نخواهی شد از این لنگ شدن ها
پای طلبم بود و به منزل نرسیدم
من ماندم و فرسوده فرسنگ شدن ها
 

يکشنبه 2/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName