عشق اینگوونه است
توسط : یاسان

عشق اینگوونه است

هنگامی که عشق شما را فرا می خواند از پی اش بروید،گرچه راهش دشوار و ناهموار باشد.

عشق در همان دمی که تاج بر سرتان می گذارد شما را مصلووب می کند،همان زمانی که می پروراند هرس می کند.همچنان که از قامت شما بالا می رود نازک ترین شاخه هایتان را در افتاب می لرزاند و نوازشتان می دهد.

بر ریشه هایتان که در خاک چنگ انداخته اند فروود می اید و انها را تکان می دهد.

عشق به شما چیزی نمی دهد مگر خود را و چیزی نمی گیرد مگر خود را.عشق تصرف نمی کند و به تصرف در نمی اید زیرا خود بر پایه ی«مهر»استوار است.

به یکدیگر مهر بورزید از عشق بند نسازید.

بگذار عشق دریایی باشد میان دو ساحل یعنی رووح های شما.

جام یکدیگر را پر کنید اما از یک جام ننووشید.

با هم بخوانید و شادی کنید اما یکدیگر را تنها هم بگذارید.همانگوونه که سیم های ساز مووسیقی هم تنها هستند و هر کدام انها نغمه جداگانه ای دارند.

در کنار یکدیگر بایستید اما نه تنگاتنگ زیرا ستوونهای معبد نیز دوور از هم ایستاده اند و درخت بلووط و درخت سرو نیز در سایه یکدیگر نمی بالند.

جبران خلیل جبران
يکشنبه 2/10/1386 - 8:26
پسندیدم 0
UserName