حرص
توسط : mjtrhz
به حرص ار شربتی خوردم، مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا »سنایی
يکشنبه 2/10/1386 - 0:21
پسندیدم 0
UserName