آخرین امتحان
توسط : ghasedak61
 

 هنوز داشت به سوال ها پاسخ می داد

برخی از سوال ها بدون جواب مانده بود و به بعضی پاسخ اشتباه داده بود

امتحان سختی بود

می خواست جواب های غلط را پاک کند که وقت امتحان تمام شد

دیر به فکر جبران و پاک کردن افتاده بود

             چون او دیگر مرده بود

شنبه 1/10/1386 - 23:43
پسندیدم 0
UserName