فریب خویش !
توسط : ghasedak61

همیشه درباره کسی که عاشقش هستیم دو بار خود را فریب می دهیم :

بار اول در باره محاسن او

و بار دوم درباره معایبش

شنبه 1/10/1386 - 23:39
پسندیدم 0
UserName