آموخته ام که ...
توسط : ghasedak61
 

آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم. آموخته ام ... که مهم نیست که زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم. آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است

شنبه 1/10/1386 - 23:17
پسندیدم 0
UserName