امام صادق (ع ) درباره آیه و هر کس به آن درآید درامان است فرمود :
توسط : حامد...
 

 امام صادق (ع ) درباره آیه و هر کس به آن درآید درامان است فرمود :

 

هر انسانی که وارد حرم شود و به آن پناه برد از خشم خدا در امان است و هر حیوان و پرنده ای وارد آن شود نباید آن را رم   داد یا آزارش رساند تا  آن گاه که از حرم خارج شود

شنبه 1/10/1386 - 22:1
پسندیدم 0
UserName