امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:

 

خداوند مردمان  را بیافریدوآنهارا به پیروی از دین و آنچه مصلحت دنیایشان درآن است  فرمان داد و حج را مایه فراهم آمدن مردم از شرق  و غرب عالم و آشنا شدن آنها  با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز یکدیگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به  شهری کالا می برند سود برند، و کرایه دهندگان و شترداران به فایده ای رسند، و تا  آثار پیامبر خدا  شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از یادها نرود اگر هر قومی و  مردمی (فقط) به شهر و سرزمین خود بسنده می کردند نابود می شدند و شهرها ویران می گشت و در  آمدها و سودها افت می کرد،  و خبرها پوشیده می ماند و کسی از آنها آگاه نمی شد این است علت حج

شنبه 1/10/1386 - 21:55
پسندیدم 0
UserName