حرف هایی برای نگفتن
توسط : ghasedak61
 

 حرف هایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمی گوییم

و حرف هایی است برای نگفتن

حرف هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورد

و سرمایه ی هر کس به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد .

دکتر علی شریعتی

شنبه 1/10/1386 - 20:35
پسندیدم 0
UserName