سخنان بزرگان
توسط : ghasedak61
یک ساعت زندگی با افتخار و شکوه به یک قرن گمنام زیستن می ارزد
شنبه 1/10/1386 - 20:4
پسندیدم 0
UserName