سخنان بزرگان
توسط : ghasedak61

آنگاه که سندانی، پا برجا باش

 روزی که چکش گشتی محکمتر بکوب

شنبه 1/10/1386 - 20:2
پسندیدم 0
UserName