شعر
توسط : negine darya

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند

و تماشای تو زیباست اگر بگذارند

من از اظهارنظر های دل فهمیدم

عشق صاحب فتواست اگر بگذارند

سند عقل مشاع است همه می دانند

عشق فقط از ماست اگر بگذارند

دل بیچاره ی من این همه  بیهوده مگرد

خانه دوست همین جاست اگر بگذارند

غضب آلود نگاهم مکنید ای مردم

دل من مال شماهاست اگر بگذارند

شنبه 1/10/1386 - 19:10
پسندیدم 0
UserName