شعر
توسط : negine darya

نمی دانم چرا راه زندگی هموار می گردد

بشر تغییر حالت می دهد خونخوار می گردد

به وقت عیش مطرب می نوازد طبل بر مستی

به وقت تنگدستی مومن و دیندار می گردد

شنبه 1/10/1386 - 18:57
پسندیدم 0
UserName