همانا پستی در عاجز بودن شكر خدا برای تعماتش هست
Meanness is to fail to thank God for His blessing . همانا پستی در عاجز بودن شكر خدا برای تعماتش هست
شنبه 1/10/1386 - 15:43
پسندیدم 0
UserName