برگ ومیوه

برگ درانتهای زوال می افتد ومیوه درابتدای کمال.

بنگرچگونه می افتی؟

همچون برگی زرد یاسیبی سرخ؟!

شنبه 1/10/1386 - 15:18
پسندیدم 0
UserName