از بالا نگاه کردن

آدمی فقط در یك صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه كند و آن هنگامیست كه بخواهد دست دیگری كه بر زمین افتاده بگیرد تا اورا بلند كند

 

شنبه 1/10/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName