اخلاق سیاسی معاویه
توسط : mahdi68am

با بررسی اخلاق سیاسی معاویه باید بر این نکته توجه کرد که: آن حلم و آن صبر در شرع «و از نظر» عقل فضیلت شناخته می‏شود که برای زندگی ابزار خلق نشده باشد بلکه مولود فضیلت طلبی و کمال طلبی و شرافت نفس باشد. آن صبر و حلمی‏ که یک تاجر یا یک سیاسی برای رسیدن به مقصود انتخاب می‏کند فقط یک‏ ابزار است و ارزش وسیله را دارد. آن، کمال و علو نفس و ارزش ذاتی‏ نفس و مقام انسانی و خلافت الهی شمرده نمی شود. این نکته بسیار مهم‏ است. علیهذا اگر می‏گوئیم اخلاق خوب امویها، فقط خوب مادی است. اخلاق‏ زندگی و سیاسی امروز نیز از همین قبیل است. اخلاقی که ما کیاول می‏گوید و حتی اخلاق دیل کارنگی از همین قبیل است. این اخلاقها مولود اصولی عالی‏ نیست مولود تجارت و سیاست و راه یافتن به زندگی است.

در «راهنمای دانشوران» جلد اول ذیل عنوان «حیص بیص» (شهاب‏ الدین ابوالفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صیفی معروف به ابن صیفی که از فقهاء شافعیه به شمار آمده) از
ابن خلکان نقل می‏کند که نصرالله محلی «یا مجلی» گفت: در خواب علی بن ابی طالب را دیدم و گفتم: شما مکه را فتح کردید و گفتید آنکس که به خانه ابوسفیان در آید آمن است و آنگاه‏ آنها با فرزندت حسین کردند آنچه کردند. گفت مگر اشعار ابن صیفی را نشنیده‏ای؟ گفتم نه. گفت از خودش بشنو. از خواب که برخاستم به خانه‏ "حیص بیص" رفتم و خوابم را گفتم. بانگش به گریستن بلند شد و گفت‏ این اشعار را دیشب نظم کردم و سوگند یاد کرد که آن را بر هیچکس نخوانده‏ام و آنگاه خواند:

ملکنا فکان العفو منا سجیة ***فلما ملکتم سال بالدم ابطح
و حللتم قتل الاساری فطالما ***غدونا علی الاسری فنعفو و نصفح
فحسبکم هذا التفاوت بیننا ***و کل اناء بالذی فیه ینضح


( ترجمه: حکومت که در دست ما آمد عفو و بزرگواری روش ما بود و چون به دست شما رسید خون در سرزمین ابطح جاری شد. شما کشتن اسیران را روا شمردید ولی ما از اسیران گذشتیم و آنها را بخشودیم. همین تفاوت میان ما و شما بس که از کوزه همان برون تراود که‏ در اوست).

شنبه 1/10/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName