اصول عقاید خوارج
توسط : mahdi68am

خوارج ریشه اصلی خارجیگری را چند چیز تشکیل می‏داد :
1 - تکفیر علی و
عثمان و معاویه و اصحاب جمل و اصحاب تحکیم - کسانی‏ که به حکمیت رضا دهند - عموما ، مگر آنان که به حکمیت رأی داده و سپس‏ توبه کرده‏اند .
2 - تکفیر کسانی که قائل به کفر علی و
عثمان و دیگران .
3 - ایمان تنها عقیده قلبی نیست ، بلکه عمل به اوامر و ترک نواهی جزء ایمان است . ایمان امر مرکبی است از اعتقاد و عمل .
4 - وجوب بلا شرط شورش بر والی و امام ستمگر . می‏گفتند امر به معروف‏ و نهی از منکر مشروط به چیزی نیست و در همه جا بدون استثنا باید این‏ دستور الهی انجام گیرد ( 1 ) .

اینها به واسطه این عقائد ، صبح کردند در حالی که تمام مردم روی زمین‏ را کافر و همه را مهدور الدم و مخلد در آتش می‏دانستند .

شنبه 1/10/1386 - 14:23
پسندیدم 0
UserName