رباعیات خیام
توسط : saber_tayson
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش کن تو این دل شیدا را
می نوش بماهتاب ای ماه که ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را
شنبه 1/10/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName