به نام حضرت دوست
توسط : saber_tayson
ترکیب طبایع چون بکام تو دمی است
رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است
شنبه 1/10/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName