فقط برا ی مهدی
توسط : saber_tayson
برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما
یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم
زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما
شنبه 1/10/1386 - 14:5
پسندیدم 0
UserName