انتقام اشتباهات دیگران از خود!!!
توسط : saber_tayson
 

عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است

شنبه 1/10/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName