غم برای انسان چرا؟
توسط : saber_tayson
 

فرشتگان از خدا پرسیدن: خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری چرا غم را آفریدی ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوقه من تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد

شنبه 1/10/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName