شکل رخداد همیشه یکی نیست
توسط : saber_tayson
 

تجربه همیشه به نفع انسان نیست چون هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد

شنبه 1/10/1386 - 13:49
پسندیدم 0
UserName