آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع دوم : احكام و آداب مفتى


(این احكام و آداب ضمن پنج مساءله گزارش مى شود):


5 - باید مفتى به طرز تعبیر مراجعان آشنا باشد
نباید مفتى در مورد مسائلى كه مربوط به الفاظ و تعبیرهاى سوگندها و اقرارها و وصیت ها و امثال آنها است فتوى صادر كند مگر آنگاه كه خود از مردم همان شهر و ممكت بوده و به طرز سوگند و وصیت و اقرار و منظور آنان در استعمال تعابیر آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را طى تعبیر آنان همانگونه كه آنها اراده كرده اند درك كند؛ لذا باید به این نكته اساسى توجه شود؛ زیرا این موضوع بسیار مهم و باارزش مى باشد.

شنبه 1/10/1386 - 13:48
پسندیدم 0
UserName