فراموش کردن ها
توسط : saber_tayson
 

آنچه را كه نمی توانی فرموش كنی ببخش و آنچه را كه نمی توانی ببخشی فراموش كن

شنبه 1/10/1386 - 13:47
پسندیدم 0
UserName