معنای بخشیدن
توسط : saber_tayson
 

عفو از كسانی نیكوست كه توانائی انتقام دارند

شنبه 1/10/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName