لعنت به تاریکی ......نه !!
توسط : saber_tayson
 

آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید، شمعی روشن کنید  کنفوسیوس

شنبه 1/10/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName