پشت به خورشید
توسط : saber_tayson
 

آدمی كه پشت به خورشید میایستد تنها سایه خود را میبیند.

شنبه 1/10/1386 - 13:42
پسندیدم 0
UserName