عهد
توسط : Vistaaaaa
تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانی

شنبه 1/10/1386 - 13:28
پسندیدم 0
UserName