روزه در ماه رجب
 

حضرت رسول صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله:

كسى كه یك روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خشنودى بزرگ خدا گردد و غضب الهى از او دور گردد و درى از درهاى جهنّم بر روى او بسته گردد

شنبه 1/10/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName