مردمیکه رستگار نمی شوند
 

امام حسین (ع)

 

رستگار مباد مردمى كه خشنودى مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند.

شنبه 1/10/1386 - 12:51
پسندیدم 0
UserName