زنان دوزخى
 

پیامبر اكرم (ص) (درباره مشاهدات خود از عذاب دوزخیان در شب معراج) فرمود: دخترم! امّا زنى كه به مویش آویخته شده بود ، كسى بود كه مویش را از مردان نمى پوشانید، و آن كه به زبانش آویزان بود، زنى بود كه شوهرش را آزار مى داد... و آن كه سرش سرِ خوك و بدنش بدنِ الاغ بود، زنى بود كه سخنچین و دروغگو بود، و آن كه صورتش به شكل سگ بود، زنى بود كه آواز مى خواند و نوحه سرایى مى كرد و حسد مى ورزید.

از حضرت زهرا (س)

شنبه 1/10/1386 - 11:56
پسندیدم 0
UserName